Política de privacitat

La presente política de privacidad es conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como en lo que no resulte contrario a la normativa indicada, a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, y/o aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro.

Nuestra organización está comprometida con la privacidad de sus datos personales. Los datos personales facilitados son necesarios para prestar nuestros servicios y son tratados de manera lícita, leal y transparente, garantizando una seguridad adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas.

A través del presente documento queremos ofrecerle de forma transparente y leal toda la información necesaria relativa al tratamiento de sus datos personales que realiza esta organización.

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • IDENTITAD: Centre Excursionista Pedreguer
 • CIF: V03372851
 • DOMICILI: Carrer Cavallers, 27 - 1er. - 03750 Pedreguer (Alacant)
 • TELÈFON: 615 488 431
 • E-MAIL: info@cep-pedreguer.org


II. DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

 1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es disposi en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i / o serveis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:
  1. Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  2. Transferits a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l'EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome.
 3. Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguin requerits en compliment d'obligacions legals.


III. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

A cada tractament específic de dades personals us informarem de la base legal que el legitima.


IV. DRETS

Dret d'Acces

És el dret a obtenir de l'responsable de l'tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen a l'interessat i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals ia la següent informació: els caps de el tractament, les categories de dades personals de què es tracti, els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per determinar aquest termini, l'existència d'el dret a sol·licitar de l'responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de tractament de dades personals relatives a l'interessat o al oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), l'existència, si s'escau, de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan es transfereixin dades tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades ap licadas.

Dret de Rectificació

És el dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes. Cal tenir en compte que a l'facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Per tant qualsevol dany causat per motiu d'una comunicació d informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l'interessat

Dret de Supressió

És el dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d'altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollides, o estan sent tractats d'una altra manera o retiri el consentiment. Cal tenir en compte que no és procedent la supressió quan el tractament de les dades personals sigui necessari, entre altres supòsits, per al compliment d'obligacions legals o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Dret a la Limitació

És el dret a sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades personals, el que suposa que en determinats casos pugui sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seves dades personals o que els conservem més enllà de el temps necessari quan pugui necessitar-ho.

Dret a Retirar el Consentiment

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat a l'marcar? He llegit i accepto la política de privacitat? en qualsevol moment i segons s'especifica en l'apartat corresponent? Exercici de drets? o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tenir en compte que aquest dret no té efectes si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, l'execució i el manteniment d'una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada de l'consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Dret a la Portabilitat

És el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el seu consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats o informàtics.

Dret d'Oposició

És el dret a oposar-se a el tractament de les seves dades personals basant-se l'interès legítim nostre. No seguirem tractant les seves dades personals si no podem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a Presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control.

Si considera que tractem les seves dades personals d'una manera incorrecte, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Exercici de Drets

Pot exercir els drets que li assisteixen mitjançant carta a l'adreça postal indicada o mitjançant el correu electrònic info@cep-pedreguer.org, adjuntant en ambdós casos còpia del seu NIF / NIE / Passaport o document anàleg.


V. TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

Disposicions genèriques.

Les dades personals sol·licitades en cada un dels tractaments específics són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats de manera que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cada un dels tractaments específics són els estrictame necessaris, la negativa a facilitar implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cada un dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l'execució i el manteniment d'un contracte i en altres casos per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament.

Formulari de contacte

Les dades personals seran tractades per canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions d'usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés a l'marcar? He llegit i accepto la política de privacitat ?.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixin de tractar-se, sense perjudici de l'exercici dels drets que l'assisteixen com a interessat.

Formulari de comerç electrònic (e-commerce)

Les dades personals seran tractades per gestionar les seves reserves online mitjançant el processament de les seves reserves i devolucions a través dels nostres serveis online, enviar notificacions sobre l'estat de la inscripció, administrar els seus pagaments, gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre la garantia dels serveis, identificar-lo i validar la seva edat legal per contractar, així com per i, si escau, la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés a l'marcar 'He llegit i accepto les condicions de compra'.

Les dades personals seran cedides a qui gestioni les entrades d'esdeveniments i activitats per a controlar la participació i accés.

Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment, llevat que hagin de conservar per al manteniment de la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d'obligacions legals.

Formulari d'informació comercial (Newsletter)

En el cas que ens del seu consentiment explícit donant-se d'alta en el nostre Newsletter, utilitzarem les seves dades personals per a enviar-li informació comercial del seu interès.

El tractament de les dades personals amb aquesta finalitat es basa en el consentiment a l'acceptar l'enviament d'informació comercial.

Un. Té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través de procediment abans indicat o mitjançant l'enllaç? Donar-se de baixa? que figurarà al peu de tots els correus que li enviem.

Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Formulari de pressupostos

Utilitzarem les seves dades personals per a gestionar les sol·licituds de pressupostos.

La base legal de l'tractament és l'execució d'un contracte i l'aplicació de mesures precontractuals.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d'obligacions legals.