Condicions generals

1.- OBJETO

Les presents condicions generals d'ús (en endavant CGU), regulen l'accés i l'ús de la pàgina web sota el domini https://cep-pedreguer.org (en davant Website), titularitad de “Centre Excursionista Pedreguer“ (en avant CEP),posat a disposició dels usuaris (en avant Usuari/s)

Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés a la pàgina web o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats a l'Avís Legal


2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS

La utilització de la pàgina web suposa l'acceptació plena per l'Usuari de les CGU vigents en cada moment en què l'Usuari accedeixi a la mateixa. Pel que aquest si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es proposi utilitzar la pàgina web.

En tot cas, CEPes reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment CGU. Així mateix, CEPes reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar la pàgina web en qualsevol moment.

Per 'Utilització de la pàgina web', s'entén a tot Usuari que accedeixi i navegui per la pàgina web independentment que ompli els formularis de registre.


3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I ELS SEUS CONTINGUTS

L'accés a la pàgina web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la pàgina web i/o dels continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

CEPpodrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés a la pàgina web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús de la pàgina web

Llevat que es disposi una altra cosa, l'ús de la pàgina web té caràcter gratuït, sense perjudici de el cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l'Usuari.

L'Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús de la pàgina web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari s'obliga a el compliment de les CGU, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes en la pàgina web ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació de el servei de què gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de [[NOM COMERCIAL]], els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga a la utilització de la pàgina web:

  1. A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia a el terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe , ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  2. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de CEP,de qualsevol Usuari, dels proveïdors o Distribuïdors de CEP o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
  3. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

CEP procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes CGU no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització de la pàgina web). L'Usuario haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de CEP o de tercers.


5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1.-Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel funcionament de la pàgina web.

CEPno garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament de la pàgina web i dels serveis o continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Website es trobi actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.

CEPdurà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tant bon punt tingui notícies dels errors, desconnexions i/o manca d'actualització dels continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Asimismo, CEPno garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l'accés al seu diferents pàgines, quedant de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, CEPno es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l'Usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se de el mal funcionament de l' mateix.

Per tal de disminuir el risc d'introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix en la pàgina web. no obstant això, CEPno garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements al Website introduïts per tercers aliens a CEP que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, CEP no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

[[NOMBRE COMERCIAL]] adopta diverses mesures de protecció per protegir el Website, les dades recollides i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, [[NOMBRE COMERCIAL]] no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés a l'tipus d'ús o navegació de la pàgina web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, [[NOMBRE COMERCIAL]] no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

[[NOMBRE COMERCIAL]] no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i / o tercers poguessin fer de la pàgina web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la mateixa.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels continguts.

[[NOMBRE COMERCIAL]] no edita els continguts de tercers publicats en la pàgina web i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts, així com tampoc de els Continguts titularitat de [[NOMBRE COMERCIAL]]. [[NOMBRE COMERCIAL]] no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

  1. La falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts originats per tercers i seus propis.
  2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.
  3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.


6.- HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina web hauran d'observar i complir les condicions següents:

  1. No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici de la pàgina web, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de [[NOMBRE COMERCIAL]].
  2. La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar la destinació d'l'Hiperenllaç.
  3. La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  4. [[NOMBRE COMERCIAL]] es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits a la pàgina web que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ tot i complir amb el que preceptua aquest punt de les condicions generals.

 

7.- ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

[[NOMBRE COMERCIAL]] es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals de la pàgina web per part d'un usuari.

 

8.- NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.


9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents CGU es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en el present document de CGU de la pàgina web, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Dénia.


10.- NOTIFICACIONES

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, [[NOMBRE COMERCIAL]] designa com a domicili de contacte el especificat en  l'Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre en el lloc web, serà l'utilitzat per [[NOMBRE COMERCIAL]] a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari.

L'Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï [[NOMBRE COMERCIAL]] a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. [[NOMBRE COMERCIAL]] no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l'Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.