TIPUS DE SENDERS 

  • Senders de Gran Recorregut (GR), de més de 50 km. Senyalització en color blanc i vermell.
  • Senders de Petit Recorregut (PR), entre 10 i 50 km. Senyalització en colors blanc i groc.
  • Senders Locals (SL), menys de 10 km. Senyalització en colors blanc i verd.
  • Senders Urbans (SU), circumscrits a un àmbit urbà. Senyalització en colors groc i vermell.

També hi ha VARIANTS, les quals s’inicien en un punt d’un sender i hi retornen en un altre punt tot constituint alternatives a l’itinerari principal.

Els senders poden ser lineals o circulars.  

 

Senders de Gran Recorregut (GR)

Són itineraris de més de 50 km de longitud, senyalitzats en blanc i vermell segons les normes detallades en l’annex a aquest reglament.

La mida d’aquests senyals es procurarà que siga petita per a no perjudicar el paisatge. Les normes generals que es donen són de 5 cm d’amplada per 15 de llargada, si bé en els llocs que es pinten solament per donar confiança al caminant i veja que va per bon camí, aconsellem fer-les més petites. Contràriament, quan un senyal s’ha de veure de bastant lluny, per estar al final d’un terreny pla sense relleus, es pot fer d’un tamany més gran.

Als rètols, al costat de les sigles GR es posa el número que li correspon, el qual és donat per la FEDME per tot l’Estat Espanyol. (Per exemple GR-7).

 

Senders de Petit Recorregut (PR)

Són itineraris d’una longitud entre 10 i 50 km senyalitzats amb els colors blanc i groc, amb les mides i forma igual que els GR.

El nom ve de la traducció del francés “Petit Randoné”, i podríem definir-los com el rastre deixat pels nostres avantpassats, fruit de la seua curiositat, de l’ambició humana i de la natural necessitat que tenien de comunicar-se.

Tracten d’apropar-nos a aquells llocs que per la seua singularitat paisatgística, arquitectònica, cultural, etc., són dignes de visitar i contemplar.

Segueixen els camins i sendes, evitant el més possible els camins asfaltats.

Els senders estan dirigits a excursionistes i a tots aquells que, amb interés de conèixer el lloc per on discorre, estimen l’esport de muntanya i la natura.

La numeració és pròpia de cada Federació territorial de muntanya. (Per exemple: PR-V53). 

 

Senders Locals (SL)

Són itineraris que tenen menys de 10 km de longitud, estan situats dintre un o dos termes municipals. Han estat oberts per donar accés fàcil a algun indret d’interès excursionista o cultural, situat prop de la població on s’inicia el recorregut, si bé es pot iniciar en un punt determinat d’un GR o PR.

La senyalització en tot l’Estat Espanyol és en blanc i verd; moltes federacions ho fan amb dues ratlles paral·leles, una de cada color; a Catalunya molts senders locals estan pintats en forma d’un cercle verd vorejat d’una areola blanca.

Els Senders Locals poden estar numerats, si bé habitualment tenen un nom específic. (Per exemple: “SL-15 Sender d’Enric Poch”).

 

Senders Urbans (SU)

Són itineraris que discorren per dintre la ciutat, la seva senyalització es farà d’acord amb l’administració local.

 

Variants (VA)

Tenen per objecte donar una alternativa a l’itinerari establert com a GR, per tal d’escurçar un recorregut o be passar per un indret especial que puga interessar per la panoràmica, restes arqueològiques o coneixements de botànica especials. Comencen i acaben sempre en un mateix sender, poden tenir qualsevol llargada sempre que no sobrepasse els 50 Km de recorregut.

La senyalització és la mateixa que els GR i PR, per la qual cosa s’aconsella, per evitar confusions, col·locar un indicador al principi i al final de cada variant.

 La numeració és la del GR en qüestió, posant a continuació, separat per un guionet, el número de la variant. (Per exemple: GR7-3, vol dir que és la tercera Variant que té aquest GR).

 

Derivacions (DE)

Com indica el seu nom són itineraris de sortida des del GR o PR per anar a un lloc determinat (poble, hostal, refugi, hotel, etc.), i retornar al GR pel mateix recorregut d’anada. S’aconsellen 3 km de llargada com a màxim.

La senyalització és la mateixa blanca i vermella pels GR, o blanca i groga pels PR, si bé cada senyal estarà barrat per una ratlla blanca obliqua.

La numeració és la mateixa del GR o PR, si bé seguida del nom propi del lloc on va. (Per exemple: Derivació … del GR…).

 

Enllaç (EN)

Són itineraris que serveixen per unir o comunicar un GR amb un altre que siga relativament proper, amb una llargària màxima de 50 km.

Estan senyalitzats en blanc i vermell igual que el GR, per la qual cosa és necessari, per evitar confusions, col·locar un pal indicador al començament i al final.

La numeració serà la del GR més una referència del sender amb el qual enllaça. Si l’enllaç es produeix amb un sender d’un altre país, s’ha d’indicar. Per exemple GR11 amb GR10 (França).