MOLINETS DE VENT

Els Molinets se situen enmig de la vall que forma la Sella i la muntanya de Pedreguer. Avui són només dues torres que formen part del paisatge del nostre poble però fa temps foren molins fariners amb les veles al vent que n´aprofitaven la força motriu en benefici de l’home. Els cereals, sobre tot el blat, eren cabdals en l’alimentació humana i ocupaven gran part de les terres de conreu. Així doncs, moldre el gra era una necessitat pal•liada per aquests enginys.

molinets

Els molins de Pedreguer tenen les mateixes característiques constructives però diferent tamany. Tots dos són contemporanis i es pot donar com a bona la data de construcció de 1850 que figura a la llinda de la porta del més menut. Són edificis de planta circular i lleugerament troncocònics, més alts que amples, que s’emmarquen dins el tipus de molí mediterrani. El mur exterior és de pedra de paredat travada amb morter de calç i arriba a una grossària de més de metre i mig.

L´ interior es divideix en tres plantes: la inferior, la cambreta i la sala superior que és el lloc on es disposava la maquinària, les moles, etc. És per això que el forjat de la planta de dalt, que es realitza amb una volta d’un quart d’esfera i un arc de mig punt de carreus de tosca (arenisca), havia de ser molt resistent. D’aquest mateix material són les brancalades de portes i finestres.

La planta baixa servia per a emmagatzemar el gra i arreplegar la farina del fariner en sacs. En aquesta sala es localitza l’única porta d’accés orientada a l’oest/sud-oest. La del molí més gran és allindanada, la del més menut, en canvi, forma un arc angular. A la dreta de la porta sempre hi ha una escala circular que recorre la paret de l’edifici. Excepte els primers graons, d’obra, la resta són lloses de pedra calcària encastades a la paret, a l’igual que veiem en l’arquitectura tradicional de la zona.

Entre la planta inferior i la superior estava la cambreta, amb el pis de bigues de fusta i motlades d’algeps, que servia per a guardar els estris del molí, per a dormir, etc.

El pis superior era el principal espai de treball del molí i la seua raó de ser. Allí s’ubicava la maquinària de fusta i les moles de pedra. La força del vent girava les quatre aspes amb veles de tela que feien rodar la maquinària i les moles que molien el gra. La coberta de forma cònica, la maquinària i d’altres elements han desaparegut amb el pas del temps, ja que eren de materials peribles. Tan a un molí com a l’altre, en la sala superior s’obrin a l’exterior dues finestres, una dalt mateix de la porta d’accés a l’edifici, i l’altra contraposada i lleugerament desviada.
Darrere del molí més gran, cap a l´est, trobem una cisterna excavada en la roca per a l’abastiment d’aigua de persones, animals i altres menesters.